Απόρριψη της αιτήσεως κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης προς επέκταση των εργασιών

40.—(1) Ο Έφορος απορρίπτει την αίτηση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης για χορήγηση άδειας επεκτάσεως των εργασιών της, εάν δεν ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου προκειμένου περί κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, ή στο άρθρο 27 ή 29 προκειμένου περί αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (5) και (6) του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατά πάντα και στην περίπτωση αιτήσεως για χορήγηση άδειας επεκτάσεως των εργασιών.