Εξουσία του Εφόρου προς είσοδο και έρευνα

198. (1) Ο Έφορος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους απαραίτητους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων, και προς τούτο—

(α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα έγγραφα καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου που ευλόγως εικάζεται πως κατέχει στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν τον Έφορο στην έρευνά του·

(β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω· και

(γ) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5, ο Έφορος έχει την εξουσία να ζητεί από κάθε πρόσωπο οποιαδήποτε σχετική πληροφορία:

Νοείται ότι, ο Έφορος έχει εξουσία να απευθύνεται απευθείας στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 195Α μόνον όταν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν δίδει τις πληροφορίες που της ζητούνται.