Αποκάλυψη πληροφοριών από ελεγκτές ασφαλιστικών επιχειρήσεων

197.—(1) Οι ελεγκτές, οι οποίοι διενεργούν δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και του παρόντος Νόμου, έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή κάθε άλλη νόμιμη αποστολή στα πλαίσια των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα στον Έφορο αναφορικά με την ασφαλιστική επιχείρηση που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε σε γνώση τους κατά την άσκηση της αποστολής τους, εφόσον η απόφαση αυτή ή το γεγονός είναι δυνατό—

(α) Να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκηση δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης·

(γ) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων.

(2) Οι ελεγκτές έχουν επίσης την ίδια υποχρέωση σε ότι αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβαν γνώση στα πλαίσια μιας αποστολής, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, η οποία πραγματοποιείται σε μια εταιρεία που έχει στενούς δεσμούς που πηγάζουν από δεσμό ελέγχου με την ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία τα πρόσωπα αυτά εκτελούν την προαναφερόμενη αποστολή.

(3) Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στον Έφορο γεγονότων ή αποφάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια (1) και (2) από τους ελεγκτές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από σύμβαση ή νομοθετική ή κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά.