Εξαιρέσεις

164Α.- Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους ΧΙΙ εξαιρούνται τα πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε εργασίες διαμεσολάβησης υπό τις ακόλουθες, σωρευτικές, προϋποθέσεις –

(α) Η ασφαλιστική σύμβαση απαιτεί γνώσεις μόνον της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης,

(β) η ασφαλιστική σύμβαση δεν εμπίπτει στον Κλάδο Ζωής,

(γ) η ασφαλιστική σύμβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη,

(δ) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών δεν είναι η διαμεσολάβηση στον ασφαλιστικό τομέα,

(ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει:

(i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας, ή ζημίας αγαθών που παρέχει ο προμηθευτής ή

(ii) την ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους λοιπούς κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προμηθευτή, ακόμη και εάν η ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή είναι παρεπόμενη προς την κύρια κάλυψη που αφορά τους σχετιζόμενους με το ταξίδι κινδύνους και

(στ) το ποσό των ετησίων ασφαλίστρων δεν υπερβαίνει το ισότιμο σε λίρες Κύπρου των πεντακοσίων Ευρώ (€500) και η συνολική διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων, δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε (5) ετών.