Έλεγχος προσωπικού

12.-(1) Ο έλεγχος των προσώπων που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ EE» (EU CONFIDENTIAL), ή ανώτερη, διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος, τηρουμένων των Συνταγματικών διατάξεων που προστατεύουν τα δικαιώματά τους:

Νοείται ότι, κάθε πρόσωπο το οποίο πρόκειται να επιλεγεί για να έχει πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες ενημερώνεται από την οικεία υπηρεσία επί τούτου, καθώς και για τους σχετικούς ελέγχους και δίδει τη συναίνεσή του για τη διενέργειά τους.

(2) Όλα τα πρόσωπα που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες υπόκεινται σε έλεγχο ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά είναι έμπιστα, διαθέτουν χαρακτήρα και σύνεση που να μη δημιουργούν ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους και δεν είναι ευάλωτα σε πιέσεις από ξένους παράγοντες ή άλλες πηγές που θα μπορούσαν να συνιστούν απειλή για την ασφάλεια, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.

(3) Ο έλεγχος αυτός γίνεται πιο προσεκτικός ανάλογα με την εμπιστευτικότητα, τον όγκο και την ειδική πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σχετικά τηρούνται αρχεία των ελέγχων ασφάλειας που έχουν πραγματοποιηθεί για το προσωπικό. Το προσωπικό ενημερώνεται για τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν κατά την εργασία του και εκπαιδεύεται ανάλογα. Τα διευθυντικά στελέχη των υπηρεσιών και φορέων της Δημοκρατίας οφείλουν να έχουν πλήρη εικόνα για το ποια μέλη του προσωπικού τους χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες EE, σύμφωνα και με τις σχετικές πρόνοιες του Παραρτήματος.

(4) Ο έλεγχος και η έγκριση διαβαθμίσεως «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ EE» (EU CONFIDENTIAL), ή ανώτερη, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) γίνεται ως ακολούθως:

(α) Για τους δημόσιους υπαλλήλους (ένστολο και πολιτικό προσωπικό), από τις οικείες υπηρεσίες και φορείς της Δημοκρατίας που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ· και

(β) για το λοιπό προσωπικό, από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας.