Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Απόφαση 2001/264/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (EE L 101 της 11.04.2001, σ.1)»·

«Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC)» σημαίνει το Υπουργείο Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΥΠΑΜ/ ΓΕΕΦ) όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το άρθρο 8·

«Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας» σημαίνει το Υπουργείο Άμυνας/ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ), όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το άρθρο 6·

«Γενικός Γραμματέας/Υπατος Εκπρόσωπος» σημαίνει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, όταν ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ» σημαίνει κάθε πληροφορία έγγραφο ή υλικό των οποίων η άνευ άδειας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της, ασχέτως του εάν η πληροφορία αυτή προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) ή έχει ληφθεί από κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό·

«έγγραφο» σημαίνει κάθε επιστολή, σημείωμα, κείμενο πρακτικών, έκθεση, υπόμνημα, σήμα/μήνυμα, σκαρίφημα, φωτογραφία, διαφάνεια, φιλμ, χάρτη, διάγραμμα, σχέδιο, σημειωματάριο, μεμβράνη πολυγράφου, καρμπόν, μελανοταινία γραφομηχανής ή εκτυπωτή, μαγνητοταινία, κασέτα, δισκέτα υπολογιστή, CD ROM, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσο στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες-

«Εθνική Αρχή Ασφαλείας» ή «ΕΕΑ» σημαίνει το Υπουργείο Άμυνας Επιτελείο Υπουργού Άμυνας (ΥΠΑΜ/ΕΠΥΠΑΜ) όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το άρθρο 5-

«Εθνικός Οργανισμός Ασφαλείας» ή «ΕΟΑ» σημαίνει την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από το άρθρο 7·

«Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE (EU TOP SECRET)» ή «Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ» σημαίνει την Υπηρεσία Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από το άρθρο 9·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) και ως κράτος μέλος λογίζεται και η Δημοκρατία·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)·

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», σημαίνει τα συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής που προβλέπονται στο Κεφάλαιο I, του Τμήματος XI, του Μέρους II, του Παραρτήματος·

«τρίτο κράτος» σημαίνει οποιοδήποτε κράτος δεν είναι κράτος μέλος·

«υλικό» σημαίνει κάθε έγγραφο καθώς και κάθε στοιχείο μηχανισμού ή όπλου που έχει ήδη κατασκευασθεί ή βρίσκεται υπό κατασκευή.