Προσάρτημα 3

Προσάρτημα 3

Πρακτικός οδηγός διαβάθμισης

 

Ο παρακάτω οδηγός είναι απλώς ενδεικτικός και δεν μεταβάλλει τις διατάξεις ουσίας  των τμημάτων ΙΙ και ΙΙΙ

Διαβάθμιση πότε πώς επισημάνσεις υποχαρακτηρισμός/αποχαρακτηρισμός/καταστροφή
ποιος πότε

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET:

Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες και το υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων μπορεί να βλάψει σοβαρότατα τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της. [Τμήμα ΙΙ, § 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν η διαρροή στοιχείων με διαβάθμιση TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET θα ήταν πιθανά.

— να συνιστά άμεση απειλή για την εσωτερική σταθερότητα της ΟΕ ή κράτους μέλους της ή φίλης χώρας

— να βλάψει σοβαρότατα τις σχέσης με φίλα κράτη

— να οδηγήσει άμεσα σε μεγάλο αριθμό θανάτων

— να βλάψει σοβαρότατα την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια των δυνάμεων κρατών μελών ή άλλων εισφέρονταν, ή τη συνέχιση της αποτελεσματικότητας εξαιρετικά πολύτιμων ενεργειών ασφάλειας ή συλλογής πληροφοριών

— να προξενήσει μακροπρόθεσμη σοβαρή βλάβη στην οικονομία της EE ή των κρατών μελών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κράτη μέλη

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) [Τμήμα ΙΙΙ], § 4]

ΓΓΣ.

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) [Τμήμα ΙΙΙ, § 4], ΙΤ/ΥΕ.

Οι συντάκτες προσδιορίζουν ημερομηνία ή προθεσμία μετά την οποία μπορεί να υποχαρακτηριστεί ή να αποχαρακτηριστεί το περιεχόμενο Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο ανά πενταετία, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αρχική διαβάθμιση [Τμήμα ΙΙΙ, §10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαβάθμιση TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET επιτίθεται στα έγγραφα TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ενδεχομένως μαζί με την επισήμανση ESDP, με μηχανικά μέσα και ιδιοχείρως. [Τμήμα II. § 8]

Οι διαβαθμίσεις EU εμφαίνονται στο κέντρο του άνω και του κάτω μέρους κάθε σελίδας κάθε σελίδα αριθμείται

Κάθε έγγραφο φέρει αριθμό αναφοράς και ημερομηνία , ο δε αριθμός εμφαίνεται σε κάθε σελίδα.

Εάν τα έγγραφα πρόκειται να διανεμηθούν σε πολλαπλά αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα κάθε αντίτυπου αναγράφεται ο αριθμός αντιτύπου και ο ολικός αριθμός σελίδων και απαριθμούνται όλα τα παραρτήματα και τα συνημμένα. [Τμήμα VII § 1]

 

Αποκλειστικός υπεύθυνος για τον υποχαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό είναι ο συντάκτης του εγγράφου, ή o IT/VE, οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους μετέπειτα αποδέκτες στους οποίους έχουν απόστειλα ή κοινοποιήσει το έγγραφο. [Τμήμα VIII § 9]

Τα έγγραφα TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET καταστρέφονται από την αρμόδια Κεντρική Γραμματεία ή υπογραμματεία. Κάθε καταστρεφόμενο έγγραφο πρέπει να καταγράφεται σε πρωτόκολλο καταστροφής, το οποίο υπογράφεται από τον ελεγκτικό υπάλληλο TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET και από τον υπάλληλο ο οποίος παρίσταται κατά την καταστροφή και ο οποίος πρέπει να έχει διαβάθμιση TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Σχετική σημείωση καταγράφεται στο βιβλίο ημερολογίου. Η γραμματεία διατηρεί τα πρωτόκολλα καταστροφής, μαζί με τα φύλλα διανομής, επί δέκα έτη. [Τμήμα VII § 31]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταστρέφονται τα υπεράριθμα αντίτυπα και τα έγγραφα που δεν χρειάζονται πια. [Τμήμα VII § 31]

Τα έγγραφα TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, καθώς και όλα τα διαβαθμισμένα απορρίμματα που προκύπτουν κατά τη σύνταξη των εγγράφων TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, όπως κακέκτυπα αντίγραφα, σχέδια εγγράφων, δακτυλογραφημένα σημειώματα και καρμπόν, καταστρέφονται υπό την επίβλεψη υπάλληλου TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, με καύση, πολτοποίηση, σχίσιμο σε λουρίδες ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο που τα μετατρέπει σε μη  αναγνωρίσιμη και μη ανασυστάσιμη μορφή. [Τμήμα VΙΙ § 31]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάθμιση πότε πώς επισημάνσεις υποχαρακτηρισμός/αποχαρακτηρισμός/καταστροφή
ποιος πότε

SECRET

Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες και το υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων μπορεί να βλάψει σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της. [Τμήμα ΙΙ, § 2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν  η διαρροή στοιχείων με διαβάθμιση SECRET UE θα ήταν πιθανό

— να οξύνει διεθνείς εντάσεις

— να βλάψει σοβαρά τις σχέσεις με φίλα κράτη

— να συνιστά άμεσο κίνδυνο ζωής ή να βλάψει σοβαρά τη δημόσια τάξη ή την ατομική ασφάλεια ή ελευθερία

— να βλάψει σοβαρά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια των δυνάμεων κρατών  μελών ή άλλων εισφερόντων, ή τη συνέχιση της αποτελεσματικότητας πολύ πολύτιμων ενεργειών ασφάλειας ή συλλογής πληροφοριών

— να προξενήσει αξιόλογη ουσιαστική βλάβη στα οικονομικά, νομισματικά, δημοσιονομικά και εμπορικά συμφέροντα της EE ή των κρατών μελών

 

 

 

 

 

 

Κράτη μέλη:

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) [Τμήμα ΙΙΙ, § 2],

ΓΓΣ και αποκεντρωμένοι οργανισμοί EE.

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) (Τμήμα ΙΙΙ § 2], Γενικοί Διευθυντές και IT/YE.

Οι συντάκτες προσδιορίζουν ημερομηνία ή προθεσμία μετά την οποία μπορεί να υποχαρακτηριστεί ή να αποχαρακτηριστεί το περιεχόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο ανά πενταετία, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αρχική διαβάθμιση. [Τμήμα VII, §1]

 

 

 

 

 

 

 

Η διαβάθμιση SECRET UE επιτίθεται στα έγγραφα SECRET UE, ενδεχομένως μαζί με την επισήμανση ESDP με μηχανικά μέσα και ιδιοχείρως. [Τμήμα III, §8]

Οι διαβαθμίσεις EU εμφαίνονται στο κέντρο του άνω και του κάτω μέρους κάθε σελίδας κάθε σελίδα αριθμείται

Κάθε έγγραφο φέρει αριθμό αναφοράς και ημερομηνία, ο δε αριθμός εμφαίνεται σε κάθε σελίδα.

Εάν τα έγγραφα πρόκειται να διανεμηθούν σε πολλαπλά αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα κάθε αντιτύπου αναγράφεται ο αριθμός αντιτύπου και ο ολικός αριθμός σελίδων, και απαριθμούνται όλα τα παραρτήματα και τα συνημμένα. [Τμήμα VII § 1]

Αποκλειστικός υπεύθυνος για τον υποχαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό είναι ο συντάκτης του εγγράφου, ή ο ΓΓ/ΥΕ, οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους μετέπειτα αποδέκτες στους οποίους έχουν αποστείλει  ή κοινοποιήσει το έγγραφο [Τμήμα VII § 9]

Τα έγγραφα Secret UE καταστρέφονται από την αρμόδια για την παραγωγή τους γραμματεία, υπό την εποπτεία προσώπου με κατάλληλη διαβάθμιση ασφαλείας . Τα καταστρεφόμενα έγγραφα SECRET UE πρέπει να καταγράφονται σε υπογεγραμμένα πρωτόκολλα καταστροφής, τα οποία διατηρεί  η Γραμματεία, μαζί με τα φύλλα διανομής επί τρία τουλάχιστον έτη. [Τμήμα VII  § 32]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταστρέφονται τα υπεράριθμα αντίτυπα και τα έγγραφα που δεν χρειάζονται πια. [Τμήμα VII § 31]

Τα έγγραφα SECRET UE, καθώς και όλα τα διαβαθμισμένα απορρίμματα που προκύπτουν κατά την σύνταξη των εγγράφων SECRET UE, όπως κακέκτυπα αντίγραφα, σχέδια εγγράφων, δακτυλογραφημένα σημειώματα και καρμπόν, καταστρέφονται με καύση, πολτοποίηση, σχίσιμο σε λουρίδες ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο που τα μετατρέπει σε μη αναγνωρίσιμη και μη ανασυστάσιμη μορφή. [Τμήμα VII §§ 31,32]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάθμιση πότε πώς επισημάνσεις υποχαρακτηρισμός/αποχαρακτηρισμός/καταστροφή
ποιος πότε

CONFIDENTIEL UE

Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες και το υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων μπορεί να βλάψει τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της. [Τμήμα ΙΙ, §3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν η διαρροή στοιχείων με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE θα ήταν πιθανό:

— να βλάψει ουσιαστικά τις διπλωματικές σχέσεις, δηλαδή να οδηγήσει σε επίσημες διαμαρτυρίες ή άλλες κυρώσεις

— να θέσει σε κίνδυνο την ατομική ασφάλεια ή ελευθερία

— να βλάψει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια των δυνάμεων κρατών μελών ή άλλων εισφερόντων, ή την αποτελεσματικότητα πολύτιμων ενεργειών ασφαλείας ή συλλογής πληροφοριών

— να υπονομεύσει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα σημαντικών οργανισμών

— να παρεμποδίσει τη διερεύνηση ή να διευκολύνει τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων

— να βλάψει ουσιαστικά τα οικονομικά, νομισματικά, δημοσιονομικά και εμπορικά συμφέροντα της EE ή των κρατών μελών

— να παρεμποδίσει σοβαρά την ανάπτυξη ή λειτουργία σημαντικών ενωσιακών  πολιτικών

— να διακόψει ή να διαταράξει σημαντικά ουσιαστικές ενωσιακές δραστηριότητες

Κράτη μέλη:

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) [Τμήμα III, § 2],

ΓΓΣ και αποκεντρωμένοι οργανισμοί ΕΕ:

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) [Τμήμα ΙΙΙ, § 2], Γενικοί Διευθυντές και ΙΤ/ΥΕ.

Οι συντάκτες προσδιορίζουν ημερομηνία ή προθεσμία μετά την οποία μπορεί να υποχαρακτηριστεί ή να αποχαρακτηριστεί το περιεχόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο ανά πενταετία, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθώ να είναι αναγκαία η αρχική διαβάθμιση [Τμήμα ΙΙΙ, §10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE επιτίθεται στα έγγραφα CONFIDENTIEL UE. ενδεχομένως μαζί με την επισήμανση ESDP, με μηχανικά μέσα και ιδιοχείρως, ή με εκτύπωση σε ήδη σφραγισμένο και πρωτοκολλημένο χαρτί [Τμήμα ΙΙ, § 8]

Οι διαβαθμίσεις EU εμφαίνονται στο κέντρο του άνω και του κάτω μέρους κάθε σελίδας κάθε σελίδα αριθμείται. Κάθε έγγραφο φέρει αριθμό αναφοράς  και ημερομηνία.

Όλα τα παραρτήματα και τα συνημμένα απαριθμούνται στην πρώτη σελίδα. [Τμήμα VII § 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκλειστικός υπεύθυνος για τον υποχαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό είναι  ο συντάκτης του εγγράφου, ή ο ΓΓ/ΥΕ, οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους μετέπειτα αποδέκτες στους οποίους έχουν αποστείλει ή κοινοποιήσει το έγγραφο. [Τμήμα VIΙΙ § 31]

Τα έγγραφα CONFIDENTIEL UE καταστρέφονται από την αρμόδια για την παραγωγή τους γραμματεία, υπό την εποπτεία προσώπου με κατάλληλη διαβάθμιση ασφαλείας. Η καταστροφή τους καταγράφεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και, στην περίπτωση της ΓΓΣ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της EE, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου. [Τμήμα VII § 33]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταστρέφονται τα υπεράριθμα αντίτυπα και τα έγγραφα που δεν χρειάζονται πια. [Τμήμα VΙΙ § 31]

Τα έγγραφα CONFIDENTIEL UE, καθώς και όλα τα διαβαθμισμένα απορρίμματα που προκύπτουν κατά την σύνταξη των εγγράφων CONFIDENTIEL UE, όπως κακέκτυπα αντίγραφα, σχέδια εγγράφων, δακτυλογραφημένα σημειώματα και καρμπόν, καταστρέφονται με καύση, πολτοποίηση, σχίσιμο σε λουρίδες ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο που τα μετατρέπει σε μη αναγνωρίσιμη και μη ανασυστάσιμη μορφή [Τμήμα VII §§ 31,33]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάθμιση πότε πώς επισημάνσεις υποχαρακτηρισμός/αποχαρακτηρισμός/καταστροφή
ποιος πότε

RESTREINT UE

 

Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται στις πληροφορίες και το υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της [Τμήμα ΙΙ, § 4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν η διαρροή στοιχείων με διαβάθμιση RESTREINT UE θα ήταν πιθανό

— να επηρεάσει δυσμενώς διπλωματικές σχέσεις,

— να προξενήσει σημαντική οδύνη σε άτομα

— να δυσχεράνει τη διατήρηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας των δυνάμεων κρατών μελών ή άλλων εισφερόντων

— να προξενήσει χρηματική βλάβη ή να διευκολύνει τον πορισμό αθέμιτων κερδών ή ωφελημάτων από άτομα ή εταιρείες

— να συνιστά παράβαση των πρεπουσών δεσμεύσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας πληροφοριών που έχουν δοθεί από τρίτους

— να συνιστά παράβαση των θεσμοθετημένων περιορισμών ως προς την  κοινολόγηση πληροφοριών

— να δυσχεράνει τη διερεύνηση ή να διευκολύνει τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων

— να φέρει την EE ή τα κράτη μέλη σε μειονεκτική θέση στα πλαίσια εμπορικών ή πολιτικών  διαπραγματεύσεων με άλλους

— να παρεμποδίσει σοβαρά την ανάπτυξη ή λειτουργία των ενωσιακών πολιτικών

— να υπονομεύσει την πρέπουσα διαχείριση της EE ή των δραστηριοτήτων της

 

Κράτη μέλη δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες). [Τμήμα ΙΙΙ,§ 2], ΓΓΣ και αποκεντρωμένοι οργανισμοί ΕE:

δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συντάκτες) [Τμήμα ΙΙΙ, § 2], Γενικοί Διευθυντές, ΓΓ/YE.

Οι συντάκτες προσδιορίζουν ημερομηνία ή προθεσμία μετά την οποία μπορεί να υποχαρακτηριστεί  ή να αποχαρακτηριστεί το περιεχόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο ανά πενταετία, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αρχική διαβάθμιση. [Τμήμα III, §10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαβάθμιση RESTREINT UE επιτίθεται στα έγγραφα RESTREINT UE, ενδεχομένως μαζί με την επισήμανση ESDP, με μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα. [Τμήμα ΙΙ § 8]

Οι διαβαθμίσεις EU εμφαίνονται στο κέντρο του άνω και του κάτω μέρους κάθε σελίδας κάθε σελίδα αριθμείται. Κάθε έγγραφο φέρει αριθμό αναφοράς και ημερομηνία. [Τμήμα VΙΙ § 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκλειστικός υπεύθυνος για τον υποχαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό είναι ο συντάκτης του εγγράφου, ή ο ΓΓ/ΥΕ, οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους μετέπειτα αποδέκτες στους οποίους έχουν αποστείλει ή κοινοποιήσει το έγγραφο [Τμήμα ΙΙΙ §9]

Τα έγγραφα RESTREINT UE καταστρέφονται από την αρμόδια γραμματεία σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και, στην περίπτωση της ΓΓΣ ή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της EE, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΓ/ΥΕ. [Τμήμα VII § 34]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταστρέφονται τα υπεράριθμα αντίτυπα και τα έγγραφα που δεν χρειάζονται πια. [Τμήμα VII § 31]