Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

26. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σοβαρού κινδύνου λόγω ατυχήματος, η εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ενημερώνει αμέσως τον Υπουργό και ταυτόχρονα θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης ή σοβαρού κινδύνου που καθορίζονται στους όρους της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Νόμου. Επιπλέον, και ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου, με απόφαση του Υπουργού λαμβάνονται τα αναγκαία, ανάλογα με την περίπτωση, συμπληρωματικά μέτρα, περιλαμβανομένων και προσωρινών παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προκειμένου τα επικίνδυνα απόβλητα να μην αποτελέσουν απειλή κατά του πληθυσμού ή του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή για τις εν λόγω παρεκκλίσεις.