Παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27.—(1) Ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή, για κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων η οποία κατέχει άδεια με βάση το παρόν Μέρος, τις ακόλουθες πληροφορίες, δηλαδή:

(α) Όνομα και διεύθυνση της εγκατάστασης·

(β) μέθοδο διάθεσης ή αξιοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων που εφαρμόζει· και

(γ) τύπο και ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να διατεθούν ή αξιοποιηθούν από την εγκατάσταση.

(2) Ο Υπουργός ανακοινώνει κάθε χρόνο στην Επιτροπή τις μεταβολές που σημειώθηκαν όσον αφορά τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (1).