Τέλη

43.—(1) Για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων με βάση τα άρθρα 11, 12, 19 και 20 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται—

(α) Να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης,

(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων, να επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων των αποβλήτων.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή επιχείρησης που εμπίπτει στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στα απόβλητα, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ετήσιου τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.

(3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να διαφέρουν κατά περίπτωση.