Τροποποιήσεις Παραρτημάτων

44. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την προσαρμογή των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και τη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας θεσπίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι τροποποιήσεις αυτές θεσπίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.