Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων

5.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει Κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη ρύθμιση της διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων·

(β) τη ρύθμιση της αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

(γ) την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των τελών κατανάλωσης, σε κατόχους συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου·

(δ) την παροχή κινήτρων για μείωση των αποβλήτων στο μέρος παραγωγής των και για την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.

(4) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (3) τα διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό ελέγχων και επιθεωρήσεων σε χώρους διαχείρισης ή παραγωγής αποβλήτων·

(β) τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων·

(γ) τον καθορισμό εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων·

(δ) την κατάρτιση προγραμμάτων διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων καθώς και την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων αυτών·

(ε) την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού σε σχέδια διευθέτησης ή αποκατάστασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων·

(στ) τον καθορισμό προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται ορισμένες ενέργειες που προβλέπονται στους Κανονισμούς·

(ζ) τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή άλλων εντύπων-

(η) την κατάταξη εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες-

(θ) την εξειδίκευση τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών για εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων-

(ι) τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων·

(ια) τον καθορισμό μεθόδων μέτρησης αναφοράς και τεχνικών προτύπων·

(ιβ) τη διάθεση καταλόγου ονομασιών παραγωγής πυκνωτών, ρυθμιστών εντάσεως και πηνίων αυτεπαγωγής, που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια·

(ιγ) την επισήμανση, υπό τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις, άλλων λιγότερο επικίνδυνων υποκατάστατων των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων·

(ιδ) τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας επιχειρήσεων που θα ασχολούνται με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων· και

(ιε) την εξαίρεση των χώρων ταφής αδρανών αποβλήτων γενικά, ή συγκεκριμένου τέτοιου χώρου ειδικά, από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

(5) Όταν ο Κυπριακός Οργανισμός Πιστοποίησης και Ελέγχου της Ποιότητας (ΚΟΠΕΠ) ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας αρμόδιος για την τυποποίηση, εγκρίνει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων τα οποία αναφέρονται ή αφορούν σε απόβλητα, η αρμόδια αρχή μπορεί, με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων αυτών.