Τροποποίηση των Παραρτημάτων των Κανονισμών

5Α. Ο Υπουργός, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα τεχνικού περιεχομένου παραρτήματα των Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.