Ανάκληση ή τροποποίηση άδειας

39.—(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ακυρώσει, ανακαλέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί ή να προσθέσει νέο όρο σε άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ακύρωση, ανάκληση ή τροποποίηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ή όρων των αδειών αυτών ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων.

(3) Εάν σε συνεδρία της ΣΕΔΑ προς εξέταση θέματος που αναφέρεται πιο πάνω, προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την εισήγηση που θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή, το μέλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο όπως το θέμα παραπεμφθεί προς εξέταση και οριστική επίλυση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προς παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω της αρμόδιας αρχής.