Τροποποίηση εγκατάστασης

38. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων που προτίθεται να προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση νέας άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων πριν προβεί στις εν λόγω επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές:

Νοείται ότι εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δεν είναι ουσιώδης μπορεί να εκδώσει γραπτή βεβαίωση με την οποία να απαλλάσσει την εγκατάσταση ή επιχείρηση από την υποχρέωση εξασφάλισης της νέας άδειας.