Είσπραξη διοικητικού προστίμου

31.-(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οφειλόμενο ποσό διεκδικείται δικαστικώς και εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.