Δικαιώματα

32. Για την εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιασδήποτε αίτησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο Τρίτο Παράρτημα.