Μεταβατική διάταξη

37. Μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φράσεις «Δημοκρατία ή κράτος-μέλος» και «στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος» οποτεδήποτε απαντούνται στο εδάφιο (3) του άρθρου 3 και στο άρθρο 9, διαβάζονται κατ' αναλογία ως «Δημοκρατία» και «στη Δημοκρατία».