Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

36.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το εδάφιο (2) του άρθρου 13, το άρθρο 23, το άρθρο 24, καθώς και το άρθρο 27 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ' Ένωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), αφ' ης ο παρών Νόμος τεθεί σε ισχύ, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να θέσει σε ισχύ οποιεσδήποτε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2), πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.