Συναλλαγές σε συνάλλαγμα

35. Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα και πολύτιμα μέταλλα με-

(α) τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα·

(β) την Κυβέρνηση, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και άλλους οργανισμούς εξηρτημένους από την Κυβέρνηση·

(γ) αλλοδαπές κεντρικές τράπεζες, ξένες τράπεζες ή αλλοδαπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα·

(δ) αλλοδαπές κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς εξηρτημένους από αλλοδαπές κυβερνήσεις·

(ε) διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς·

(στ) άλλους οργανισμούς στους οποίους έχει ειδικά επιτραπεί τούτο από την Τράπεζα.