Συναλλαγές και δικαιώματα της Τράπεζας

39.—(1) Για τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Τράπεζα δύναται να ανοίγει λογαριασμούς υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων, δημόσιων οργανισμών και άλλων φορέων της αγοράς, και να δέχεται περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τίτλων υπό μορφή λογιστικής εγγραφής, ως ασφάλεια.

(2) Προς επίτευξη των στόχων της και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η Τράπεζα δύναται-

(α) Να συναλλάσσεται στις χρηματαγορές, αγοράζοντας και πωλώντας με οριστικές πράξεις (άμεσης και προθεσμιακής εκτελέσεως) ή με σύμφωνο επαναγοράς, ή δανείζοντας και δανειζόμενη απαιτήσεις ή και τίτλους σε οποιοδήποτε νόμισμα καθώς και πολύτιμα μέταλλα· και

(β) να διενεργεί πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς με επαρκή εξασφάλιση προκειμένου για δάνεια ή άλλες συναφείς χρηματοδοτικές πράξεις.

3.(α) Τηρουμένων των διατάξεων των ισχυουσών στη Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Τράπεζα δύναται να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις συναλλαγές της με πιστωτικά ιδρύματα.

(β) [Διαγράφηκε]

(4) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται σε οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο, τα δικαιώματα της Τράπεζας επί εξασφαλίσεως που της παραχωρείται δε θίγονται από τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά του αντισυμβαλλομένου της Τράπεζας που παραχώρησε την εξασφάλιση, η οποία δυνατό να ρευστοποιηθεί αμέσως προς ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων.