Συναλλαγές και δικαιώματα της Τράπεζας

39.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, η Τράπεζα δύναται-

(α) Να συναλλάσσεται στις χρηματαγορές, αγοράζοντας και πωλώντας με οριστικές πράξεις (άμεσης και προθεσμιακής εκτελέσεως) ή με σύμφωνο επαναγοράς, ή δανείζοντας και δανειζόμενη απαιτήσεις ή και τίτλους σε οποιοδήποτε νόμισμα καθώς και πολύτιμα μέταλλα· και

(β) να διενεργεί πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με τις τράπεζες και με άλλα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα:

Νοείται ότι οι παρεχόμενες πιστώσεις πρέπει να καλύπτονται από επαρκείς εξασφαλίσεις κατά την κρίση της Τράπεζας.

(2) Η Τράπεζα δύναται να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις συναλλαγές της με τράπεζες και με άλλα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα.

(3) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται σε οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο, τα δικαιώματα της Τράπεζας επί εξασφαλίσεως που της παραχωρείται δε θίγονται από τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά του αντισυμβαλλομένου της Τράπεζας που παραχώρησε την εξασφάλιση, η οποία δυνατό να ρευστοποιηθεί αμέσως προς ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων.