Όργανα της Τράπεζας

8. Όργανα της Τράπεζας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής.