Όργανα της Τράπεζας

8. Όργανα της Τράπεζας είναι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής.