Αρμοδιότητες της Τράπεζας

6.—(1) Η Τράπεζα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων που ασκούνται από κεντρική τράπεζα.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι βασικές αρμοδιότητες της Τράπεζας είναι οι ακόλουθες:

(α) Η χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής:

Νοείται ότι στην έννοια της νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνεται και η πιστωτική πολιτική

(β) η άσκηση της πολιτικής της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας έναντι των άλλων νομισμάτων, σύμφωνα με το πλαίσιο της συναλλαγματικής πολιτικής που διαμορφώνει το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ιδίας·

(γ) η κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων της Δημοκρατίας, στα οποία περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα της Τράπεζας και του Δημοσίου σε συνάλλαγμα και χρυσό και η διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα·

(δ) η εποπτεία των τραπεζών, χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000·

(ε) η προώθηση, ρύθμιση και εποπτεία της ομαλής λειτουργίας συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών

(στ) η προσφορά υπηρεσιών ή η άσκηση καθηκόντων τραπεζίτη και αντιπροσώπου της Δημοκρατίας σε χρηματοοικονομικά θέματα·

(ζ) η συμμετοχή ως μέλους σε διεθνείς νομισματικούς και οικονομικούς οργανισμούς.