Εφαρμογή των μέτρων

43. Όλα τα μέτρα γενικής εφαρμογής που καθορίζονται από την Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 40 μέχρι 42, δημοσιεύονται και ανακοινώνονται κατάλληλα με τις ημερομηνίες έναρξης της ισχύος τους, κατά τρόπο που καθορίζει η Τράπεζα και οι οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.