Κυρώσεις

66Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ειδική προς τούτο πρόβλεψη, σε περίπτωση, κατά την οποία πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, ο Διοικητής, δύναται στην έκταση που δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιβάλλει κυρώσεις, αφού προηγουμένως ακούσει το ενδιαφερόμενο μέρος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «κύρωση» περιλαμβάνει σύσταση, προειδοποίηση, καθώς επίσης και επιβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000).