Καθορισμός των τιμών στις οποίες διενεργούνται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

37. [Διαγράφηκε]