Καθορισμός των τιμών στις οποίες διενεργούνται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

37. Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της άσκησης της συναλλαγματικής πολιτικής, δύναται να καθορίζει και να δημοσιοποιεί τις τιμές αγοράς και πώλησης των σημαντικότερων για τη Δημοκρατία ξένων νομισμάτων έναντι της λίρας, στις οποίες η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να συναλλάσσεται.