Διαπραγματευτές συναλλάγματος

36.—(1) Η Τράπεζα επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να ενεργούν πράξεις σε ξένο συνάλλαγμα ως μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

(2) Η Τράπεζα εκδίδει οδηγίες, οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές και τα αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία επιτρέπει να ενεργούν δυνάμει του εδαφίου (1).