Σημείωση
28 του Ν.147(I)/2003Καταργήσεις και επιφυλάξεις

28.-(1) Οι περί Προλήψεως και Καταπολεμήσεως των Φυτικών Ασθενειών και Εχθρών Νόμοι του 1893 μέχρι 1993 καθώς και οι πρόνοιες του άρθρου 23 του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 2002 που αφορούν την έκδοση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού, καθώς και οι συναφείς δυνάμει του άρθρου αυτού εκδοθέντες κανονισμοί που αφορούν τη διεξαγωγή φυτοϋγειονομικού ελέγχου και την έκδοση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού.

(2) Κανονισμοί, Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει των Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στην έκταση που δεν αντίκεινται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.