Σημείωση
29 του Ν.147(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.147(I)/2003

29.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.147(I)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.147(I)/2003] τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -

(α) Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5.

(β) η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 9.

(γ) το άρθρο 13.

(δ) το άρθρο 14.

(ε) το εδάφιο (6) του άρθρου 15.

(στ) το άρθρο 18.