Κέρδη επαγγελματιών, καλλιτεχνών, κ.α

23. Το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από την άσκηση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων, τα οποία δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες εισπράξεις οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ομίλου ή άλλης ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό, που προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή δέκα σεντ για κάθε λίρα:

Νοείται ότι όταν δυνάμει του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φορολογία επί του ομίλου ή της ομάδας τα συνιστώντα αυτόν μέλη δεν υπόκεινται σε φορολογία.