Ναυτιλιακές και αεροπορικές επιχειρήσεις

18. (1) Στην περίπτωση ιδιοκτήτη πλοίου ή αεροσκάφους, θα λογίζεται ότι αποτελούν τα κέρδη ή οφέλη της επιχείρησης του ως ιδιοκτήτη πλοίου ή αεροσκάφους, αν αυτός προσαγάγει ή μεριμνήσει όπως προσαχθεί στον Έφορο πιστοποιητικό όπως το αναφερόμενο στο εδάφιο (2), το ποσό το οποίο έχει τον ίδιο λόγο προς τα ποσά τα οποία είναι πληρωτέα για εισιτήρια ή ναύλα επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομείων επιβιβαζόμενων ή φορτωνόμενων στη Δημοκρατία όπως ο λόγος των υπό του εν λόγω πιστοποιητικού δεικνυομένων συνολικών κερδών του κατά τη σχετική λογιστική περίοδο προς τα ακαθάριστα εισοδήματα του κατά την περίοδο αυτή.

(2) Το πιστοποιητικό το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δέον να είναι πιστοποιητικό υπό της φορολογικής αρχής της χώρας στην οποία βρίσκεται η κύρια έδρα της επιχείρησης του ιδιοκτήτη του πλοίου ή αεροσκάφους και στο οποίο θα δηλώνονται τα πιο κάτω-

(i) ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή αεροσκάφους παρέσχε, προς ικανοποίηση της τέτοιας αρχής, λογαριασμό του συνόλου της επιχείρησής του· και

(ii) ο λόγος που έχουν τα κέρδη ή οφέλη του κατά τη σχετική λογιστική περίοδο προς το ακαθάριστο εισόδημα του ιδιοκτήτη του πλοίου ή του αεροσκάφους κατά την περίοδο αυτή, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τον περί φορολογίας του εισοδήματος νόμο της χώρας αυτής, και αφαιρουμένου του τόκου επί κάθε χρηματικού ποσού δανεισθέντος και χρησιμοποιηθέντος προς κτήση των κερδών και οφελών αυτών.

(3) Αν τα κέρδη ή οφέλη ιδιοκτήτη πλοίου ή αεροσκάφους υπολογίσθηκαν με οποιαδήποτε βάση διαφορετική από τη βάση του λόγου των κερδών ή οφελών, που φαίνεται στο πιστοποιητικό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε δυο έτη από τη λήξη του φορολογικού έτους ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή αεροσκάφους δικαιούται σε τέτοια αναθεώρηση η οποία θα απαιτείτο για την αναγνώριση του εν λόγω πιστοποιητικού και προς επιστροφή οποιουδήποτε φόρου ο οποίος καταβλήθηκε πέραν του κανονικού.

Νοείται ότι κέρδη ή οφέλη που προκύπτουν από την επιχείρηση εκμετάλλευσης πλοίων ή αεροσκαφών η οποία διεξάγεται από πρόσωπο μη κάτοικο της Δημοκρατίας, απαλλάσσονται από το φόρο, νοουμένου ότι ο Υπουργός Οικονομικών ικανοποιείται ότι ανάλογος απαλλαγή χορηγείται από τη χώρα στην οποία διαμένει το πρόσωπο αυτό σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

(4) Στο άρθρο αυτό-

(α) ο όρος «ιδιοκτήτης πλοίου ή αεροσκάφους» σημαίνει οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή ναυλωτή πλοίων ή αεροσκαφών ο οποίος δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας· και

(β) ο όρος «επιχείρηση εκμετάλλευσης πλοίων ή αεροσκαφών» σημαίνει επιχείρηση που διεξάγεται από ιδιοκτήτη ή ναυλωτή πλοίων ή αεροσκαφών.