Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002.