Υποβολή ένστασης επί αμφισβητούμενου ζητήματος

36Β. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, θιγόμενο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ένσταση επί αμφισβητούμενου ζητήματος στον Έφορο Φορολογίας και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.