Σημείωση
7 του Ν.102(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.102(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.102(I)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.