Σημείωση
3 του Ν. 74(Ι)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν. 74(Ι)/2009

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 74(Ι)/2009] λογίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.