Σημείωση
3 του Ν.26(Ι)/2013Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.26(I)/2013

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.26(I)/2013] θεωρείται ότι άρχισε την 25η Μαρτίου 2013.