Σημείωση
3 του Ν.113(Ι)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν. 113(Ι)/2006

H ισχύς του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/2006] αρχίζει από το φορολογικό έτος 2006.