Σημείωση
5 του Ν. 80(I)/2020Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 80(Ι)/2020]

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 80(Ι)/2020] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020.

(2)  Η ισχύς του άρθρου 11Β, το οποίο εισάγεται με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 80(Ι)/2020], αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2022.