Σημείωση
5 του Ν. 110(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 110(Ι)/2016]

5. Η έναρξη της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 110(Ι)/2016] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 2016, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 αυτού, που τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.