Σημείωση
5 του Ν.195(Ι)/2004Έναρξη ισχύος του Ν.195(Ι)/2004

O παρών Nόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 195(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από την 1η Mαΐου, 2004.