Σημείωση
5 του Ν.197(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.197(Ι)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 197(Ι)/2011] αρχίζει από το φορολογικό έτος  2012.