Σημείωση
5 του Ν. 133(Ι)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν. 133(Ι)/2010

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2010] αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011, εκτός του άρθρου 3(β), του οποίου η ισχύς αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο  2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2010],με το οποίο τροποποιείται το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου ώστε να μην εκπίπτονται από το φορολογητέο εισόδημα κάθε προσώπου οι δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης προς ικανοποίηση του Εφόρου, θα ισχύει για τις φορολογικές οφειλές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2011 και των φορολογικών ετών που ακολουθούν το φορολογικό έτος 2011.