Σημείωση
3 του Ν. 51(Ι)2018Ειδική διάταξη

Η έναρξη της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 51(Ι)/2018] λογίζεται ότι άρχισε τη 2α Ιανουαρίου 2000.