Σημείωση
5 του Ν. 135(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 135(Ι)/2016

5. (1) Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 135(Ι)/2016] τίθεται σε ισχύ από την  1η Ιανουαρίου 2017.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 135(Ι)/2016], καταργούνται σε περίοδο τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 135(Ι)/2016], εκτός εάν πριν από τη συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων τεθεί σε ισχύ Νόμος, ο οποίος να τις διατηρεί σε ισχύ επ’ αόριστο είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.