Σημείωση
3 του Ν. 110(Ι)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν. 110(Ι)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 110(Ι)/2009] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2009.