Σημείωση
4 του Ν. 92(Ι)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν. 92(Ι)/2005

H ισχύς του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 92(Ι)/2005] αρχίζει από το φορολογικό έτος  2005.