Σημείωση
3 του Ν. 17(Ι)/2014Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 17(Ι)/2014] αρχίζει από το φορολογικό έτος 2014.